Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

„WYGRAJ DWA ZAPROSZENIA”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą „Wygraj dwa zaproszenia” (w dalszej części zwany „Konkursem”). 

Organizatorem Konkursu jest: Ya Spa Sp. z o.o. wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego VIII Wydział Gospodarczy, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000706256, NIP: 7811959349, REGON: 368887073.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne spełniające wymagania określone w §2 ust. 5 Regulaminu (zwani w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”).

Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 

Przystąpienie do udziału w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora, będącego Administratorem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu możliwości wzięcia udziału w konkursie, oraz przede wszystkim w wypełnieniu obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie), czyli związanych z oceną prac, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem nagród.

Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 2 Przebieg konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 4 czerwca 2024 i trwa do dnia 7 czerwca 2024 r do godz. 23:59. 

Zadaniem Konkursowym jest napisanie komentarza pod postem „Wygraj dwa zaproszenia” zamieszczonym na naszym profilu na Instagramie. 

Zadanie konkursowe musi spełniać następujące  wymagania: 

Komentarz oraz działanie odnoszący się do poniższego tematu:

Oznacz osobę, z którą chciałbyś wybrać się na podwójny masaż oraz udostępnij ten post w swojej relacji. 

Treść komentarza nie może być obraźliwa, nie może zawierać zwrotów wulgarnych ani treści

pornograficznych; nie może być nacechowana politycznie; 

nie może naruszać dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, uczuć religijnych, ani praw osób trzecich. 

Zwycięzcą zostaje osoba, która zostanie wyłoniona drogą losowania przy pomocy strony: https://generatorliczb.pl/kolo-fortuny-losowanie-zwyciezcy

Ogłoszenie wyników nastąpi na portalach społecznościowych (tj.:Instagram) organizatora, w dniu 08.06.2024r.

Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Instagram. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci dwóch zaproszeń na godzinny masaż aromaterapeutyczny. Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagrody na inną, ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

Nagrody zostaną przekazane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426).

§ 3 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą e-mailową na adres: kontakt@yaspa.pl W tytule wiadomości należy napisać: „Wygraj dwa zaproszenia”  – reklamacja. 

Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Składający reklamację zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie. 

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz przepisach obowiązującego prawa polskiego. 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji e-mailem najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. 

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

§ 4 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ya Spa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 3/1 61-731, Poznań. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: kontakt@yaspa.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@yaspa.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w konkursie pod nazwą „Wygraj dwa zaproszenia”, w związku z Pani/Pana zgłoszeniem skierowanym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zapewnienie możliwości wzięcia udziału w konkursie, oraz przede wszystkim wypełnienie przez Administratora obowiązków wynikających ze złożonego przyrzeczenia (opisanego w regulaminie danego konkursu), czyli związanych z oceną prac konkursowych, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem nagród. Dane mogą być także przetwarzane w celach ustalenia, dochodzenia oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed tymi roszczeniami, w związku z prowadzonym przez Administratora konkursem. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, adres e-mail.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Panią/Pana na dalsze przetwarzanie danych osobowych. 

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie realizowanych umów, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Do kategorii takich podmiotów należą:

podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie;

podmioty świadczące wsparcie i utrzymanie systemów teleinformatycznych;

podmioty doradcze;

podmioty zajmujące się obsługą prawną.

Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę w zakresie przetwarzania jej danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie. 

§ 5 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej yaspa.pl

Zgłoszenia do Konkursu nie spełniające wymogów określonych niniejszym Regulaminem , tj.: zgłoszenia niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o takich parametrach technicznych, które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają ich czytelność, możliwość weryfikacji umieszczonych na nim danych są nieważne i zostaną wykluczone z Konkursu. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad: niewykorzystywania usług dodanych do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym do celów komercyjnych i politycznych; w szczególności zabronione jest wykorzystywanie Konkursu lub faktu udziału w Konkursie do celów zarobkowych; nie przesyłania do Organizatora treści niezgodnych z prawem, treści obraźliwych etc. 

Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika (w tym odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. 

Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.