Regulamin konkursu „RelaksacYA”

§ 1
Zasady ogólne

Organizatorem konkursu „RelaksacYA” (dalej jako „Konkurs”) jest firma YA Spa Sp. z o.o., NIP: 7811959349, właściciel i administrator fanpage’a na portalach Facebook, Instagram, pod nazwą YA Spa – Azjatyckie Masaże.
Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości za pośrednictwem Fanpage’a firmy. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www Organizatora, dostępnej pod adresem: https://yaspa.pl/konkurs/ .
Fundatorem nagród jest Organizator. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U.z2009r.Nr201,poz.1540zpóźn.zm.).
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

§ 2
Zasady Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 8.01.2021 r., z chwilą jego ogłoszenia na Fanpage’u i trwa do 31.01.2021 r., do godziny 23:59:59. Konkurs prowadzony jest w celu wzmocnienia wizerunku firmy. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i zaakceptowała regulamin Konkursu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: wejście na fanpage firmowy na portalu Facebook, Instagram i zapoznanie się z postem konkursowym, dodanie w komentarzu pomysłu na relaks nawiązujący do hasła „RelaksacYA”.
Najciekawsze 3 pomysły wygrywają gadżety zniżki na usługi YA Spa oraz zestaw upominkowy w postaci świeczek i olejków eterycznych. Pierwsze miejsce otrzymuje darmowy godzinny masaż YA Spa wraz z zestawem upominkowym, drugie miejsce otrzymuje 50% zniżki na dowolny godzinny masaż YA Spa wraz z zestawem upominkowym, trzecie miejsce otrzymuje 25% zniżki na dowolny godzinny masaż YA Spa wraz z zestawem upominkowym.
Konkurs dotyczy uczestników z wszystkich fanpage’y firmowych, firmy YA Spa Azjatyckie Masaże. Po ogłoszeniu wyników organizator skontaktuje się bezpośrednio z wygranym w celu ustalenia odbioru nagrody.
Zamieszczenie komentarza równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Uczestnika z Regulaminem. W przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
Spełnienie warunków określonych w ustępie 7 lit. a-d stanowi zgłoszenie (zwane dalej „Zgłoszeniem Konkursowym”). Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden komentarz do konkursu na fanpage’u.

W przypadku zamieszczenia dwóch takich samych komentarzy przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział komentarz zamieszczony wcześniej.

Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub naruszające zasady określone w ust. 7 lita-c. Komentarz zamieszczany przez Uczestników:
– nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem;
– nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów i przedmiotów;
– nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
Ponadto Uczestnik:
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko) dla celów przeprowadzenia Konkursu;
– wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko) dla celów ogłoszenia zwycięzcy Konkursu na fanpage’u.

§ 3
Kryterium wyboru Zwycięzców i Nagrody

Zwycięzcą Konkursu zostaną trzy osoby wytypowane przez Jury Organizatora spośród wszystkich zamieszczonych na fanpage’u komentarzach. Kryteriami wyboru będą oryginalność i kreatywność zamieszczonego przez Uczestnika komentarza. Jury wybiera zwycięzców Konkursu kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja jury jest niepodważalna.

Nagrodą w Konkursie są zniżki na usługi YA Spa oraz zestawy upominkowe, tj. świeczki, olejki eteryczne, które będą do odebrania w siedzibie organizatora po 14.02.2021 r. Nagroda nie podlega wymianie na środki pieniężne.

Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 1.02.2020r. o godz. 12:00 na fanpage’u firmy na portalu Facebook. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem komentarza pod pod postem i w prywatnej wiadomości na portalu, z którego będzie pochodzić zwycięska odpowiedź oraz poprzez oznaczenie w poście o wygranym w konkursie na fanpage’u.

W przypadku rezygnacji z nagrody bądź niemożności jej dostarczenia, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty równowartości nagrody, jak również nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z tym przez jakiekolwiek osoby.

W przypadku, gdy wiadomość z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez
Uczestnika, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

Wygrana w Konkursie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r., Dz.U. z 2012 r., poz 361 ze zm.).

§ 4
Polityka Prywatności

Organizator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności uczestników Konkursu. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o Uczestnikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator ściśle przestrzega ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Każdy Uczestnik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie Uczestnika.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednakże konieczne dla celów udziału w Konkursie i przyznania nagrody, a odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych może skutkować odmową zgody na uczestnictwo w Konkursie.

Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu, poprawiania, zmiany, żądania usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§ 5
Postanowienia końcowe

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiana odnosi skutek z chwilą ogłoszenia. Zmiana nie może naruszać istoty zasad Konkursu.

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs RelaksacYA na Facebook” na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres kontakt@yaspa.pl przed upływem czasu trwania Konkursu.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani żaden inny serwis, w których jest przeprowadzany, ani z nimi związany. Serwisy zwolnione są od pełnej odpowiedzialności za konkurs wobec każdego z Uczestników Konkursu.

Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.

Wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia Organizator. Zapytania co do treści Regulaminu i przebiegu Konkursu należy kierować do Organizatora w formie wiadomości email na adres: kontakt@yaspa.pl.